وب سایت های دیگر


معلومات بیشتر به زبانهای دیگر

در اینجا تو میتوانی لینک های مختلف به مکانهای خوب در شبکه انترنت که دارای معلومات به چندین زبان میباشد را پیدا کنی‌.

در اپریل ۲۰۱۷ ادارهِ پذیرش جوانان ویبسایت جدید و عالی خود یعنی youmo.se را آغاز میکند.

در این ویبسایت میتوانی فیلم های گوناگون در مورد بدن، صحت، عشق و سکس را به معمولترین زبانهای اصلی جوانانیکه تازه به سویدن آمده اند تماشا کنی.

FARR یک سازمانی است که از چندین سال بدینسو بالای سوالات مختلف در مورد پناهجویان و افراد بدون اقامه کار میکند.

در نوشتهِ این سازمان http://www.farr.se تحت نام مشورهِ خوب ، اگر تو پناهجو و یا هم یکفرد بدون اقامه هستی، میتوانی معلومات بسیار خوب را پیدا کنی. این متن به چندین زبان مختلف موجود است.

تومیتوانی‌ این نوشته را بطور رایگان به فورمات PDF دانلود کنی‌.

یک ویبسایت خوب به چندین زبان، با معلومات خوب اجتماعی برای افرادیکه تازه به سویدن آمده اند.

وزارت جوانان و امور مدنی (MUCF) در مورد حقوق افراد اشخاص ال جی بی تی که شامل دگرجنس‌گرایی، همجنس‌گرایی و دوجنس‌گرایی است که یک نشریه را تهیه کرده است. MUSFیک ادارهِ دولتی است که شرایط زندگی افراد جوان را مورد مطالعه قرار میدهد.


راههای مراقبت را چگونه جستجو کنم؟

اگر تو احساس بد داری، این مهم است که بدنبال مراقبت و تداوی باشی. راههای مختلف موجود است تا تو بتوانی‌ از آن طلب کمک کنی‌. در اینجا تو مکانهای مناسب و معلومات در مورد شیوهِ مراقبت را دریافت خواهی کرد.

در حالات نیاز فوری، بشمارهِ 112 بتماس شو!

۱۱۲ شمارهِ حالات اضطراری در سویدن است. اگر در یک حالت اضطراری قرار داری، پس میتوانی ۲۴ ساعته و بدون خرج با این شماره بتماس شوی. این شرایط حتی در مواقعی که تو و یا یک شخص دیگر از نظر روانی تا حد بحرانی احساس

ناراحتی‌ دارد نیز صدق می‌کند.

به 1177 زنگ بزن!

1177 شمارهِ رهنمایی صحت عامه در سویدن است.

اگر سوالی داری و یا هم به مشوره و کمک نیاز داری پس میتوانی بطور ۲۴ ساعته بشمارهِ 1177 بتماس شوی.

اگر تو و یا هم شخص دیگری مریض باشد میتوانید به شمارهِ 1177 بتماس شوی.

تو همچنان با یک شخصی که میتواند در مورد کمک های لازمه به تو معلومات بدهد صحبت کنی‌.

تو در بارهِ موقعیت نزدیکترین مرکز صحی و یا هم مرکز کمک های اضطراری نیز میتوان معلومات بدست بیاوری.

اگر تو زبان سویدنی را نمی فهمی و یا نمیتوانی به زبان سویدنی صحبت کنی‌ میتوانی یک ترجمان را طلب کنی.

برای معلومات بیشتر همچنان میتوانی از ویبسایت www.1177.se دیدن کنی.

در اینجا یک لینک به معلومات صفحهِ1177 به زبانهای مختلف موجود است.

در صفحهِ youmo.se بخوان

در این ویبسایت تو معلومات مجموعی در مورد راههای دریافت تداوی را پیدا کنی‌.

تو همچنان میتوانی در مورد سکس، عشق، بدن، الکول و غیره چیزها، معلومات بدست بیآوری.

اگر خواسته باشی در قسمت بالایی صفحه میتوانی زبان ویبسایت را تغییر دهی.

با خط کمکی دفتر سازمان کودکان را نجات دهید یا (Rädda Barnen) بتماس شوی.

دفتر سازمان کودکان را نجات دهید یا (Rädda Barnen) یک خط کمکی دارد و اگر تو احساس ناراحتی داری میتوانی با این شماره بتماس شوی.افرادیکه در آنجا کار میکنند، به زبان های مختلف صحبت میکنند.

شمارهِ خط کمکی دفتر کودکان را نجات دهید یا (Rädda Barnen) (0200–77 88 20)۰۲۰۰-۷۷۸۸۲۰ است و این شماره همه روزه از ساعت ۳ بعد از ظهر الی ساعت ۶ بعد از ظهر فعال میباشد.

تماس با این شماره هیچ گونه هزینه ندارد و هویت تو هم ناشناس خواهد بود.

صحت شاگردان

اگر به مکتب میروی تو هروقت میتوانی با مرکز صحی شاگردان در مکتب خود ارتباط برقرار کنی.

در اینجا میتوانی فیلم های مختلف در مورد صحت شاگردان را تماشا کنی. فیلمها را به زبانهای مختلف است.